Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Pien Niehe: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; een eenpersoonszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74256300 gevestigd te Amsterdam.

  1. Opdrachtgever: de rechtspersoon die met Pien Niehe een overeenkomst sluit tot het verrichten van werkzaamheden.
  2. Opdracht: de overeenkomst als bedoeld in lid b van dit artikel, welke te duiden is als overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten van Pien Niehe, voor zover deze betrekking hebben op het ten behoeve van opdrachtgevers verrichten van werkzaamheden.
2.2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden wordt gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Pien Niehe gesloten overeenkomst in te stemmen.
2.4. Wanneer een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Alle door Pien Niehe uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.
3.2. Pien Niehe en de opdrachtgever zijn eerst aan de inhoud van een overeenkomst of opdrachtbevestiging gebonden nadat deze door de opdrachtgever, binnen de daarvoor gestelde termijn, voor akkoord is getekend en door Pien Niehe is ontvangen.
3.3. Bij het aangaan van een overeenkomst met Pien Niehe in welke vorm dan ook, geeft de opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de algemene voorwaarden.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Pien Niehe zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende kennis en ontwikkelingen in het vakgebied.
4.2. Pien Niehe heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3. Genoemde termijnen aan de zijde van Pien Niehe dienen beschouwd te worden als richtlijn, deze termijnen zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeen gekomen.
4.4. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Pien Niehe de uitvoering van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5: Algemene wijzigingen
Wijzigingen en aanvullingen op de inhoud van een overeenkomst, opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk door Pien Niehe zijn bevestigd.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.
6.2. Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Pien Niehe zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3. Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Pien Niehe de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
6.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Pien Niehe daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
6.5. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave konden worden berekend, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7: Einde van de overeenkomst
7.1. Voltooiing van de afgesproken werkzaamheden brengt automatisch beëindiging van de overeenkomst met zich mee.
7.2. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij anders is overeengekomen.
7.3. De overeenkomst kan worden ontbonden indien de opdrachtgever in verzuim is, of wanneer Pien Niehe na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen van omstandigheden welke goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en de daaraan verbonden voorwaarden niet zal nakomen.
7.4. Pien Niehe is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van die aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Pien Niehe kan worden gevergd.
7.5. Beëindiging van de overeenkomst zoals genoemd in artikel 7.3. en 7.4. laat onverlet het recht van Pien Niehe om betaling te vorderen voor het al voltooide gedeelte van de werkzaamheden alsmede van vergoeding van alle schade welke de ontbinding met zich mee brengt.
7.6. Indien Pien Niehe tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 8: Prijzen
8.1. Alle genoemde prijzen in de offertes van Pien Niehe worden weergegeven in Euro’s en zijn exclusief BTW en exclusief eventuele reiskosten.
8.2. Alle genoemde prijzen in een offerte/opdrachtbevestiging van Pien Niehe zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming geldende kostenfactoren, zoals verzendkosten, belastingen, heffingen en overige kosten van derden. Genoemde tarieven, kortingen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstig te leveren diensten.
8.3. Pien Niehe behoudt zich het recht voor te allen tijde de tarieven aan te passen.
8.4. Pien Niehe mag bij jaar-overschrijdende werkzaamheden – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Pien Niehe de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.
8.5. Pien Niehe zal opdrachtgever haar plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.
8.6. Gaat opdrachtgever niet akkoord met de door Pien Niehe geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van de opdrachtgever genoemde ingangsdatum van de verhoging.

Artikel 9: Facturen
9.1. Pien Niehe factureert het overeengekomen bedrag na afloop van de opdracht aan de opdrachtgever, of met een met de opdrachtgever afgesproken regelmaat.
9.2.  Bij langer durende opdrachten of opdrachten met verschillende fasen heeft Pien Niehe het recht om gedurende de opdracht termijnfacturen te versturen.
9.3. Bezwaren betreffende (de hoogte van) de factuur dienen binnen acht dagen na het verstrijken van de factuur schriftelijk aan Pien Niehe bekend te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Het maken van bezwaar doet niet af aan de betalingsverplichting van de opdrachtgever.

Artikel 10: Betaling
10.1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door Pien Niehe op de factuur aan te geven wijze.
10.2. Indien een factuur van Pien Niehe niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn is voldaan, is de opdrachtgever na ommekomst van die termijn, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als hele kalendermaand.
10.3. Het afschrift van de door Pien Niehe verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening aanvangt.
10.4. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Pien Niehe, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van €500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Deze kosten zullen, zodra door Pien Niehe rechtsbijstand is ingeroepen, respectievelijk de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
10.5. Pien Niehe heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen in eerste plaats in mindering te brengen van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 12: Vrijwaring
De opdrachtgever zal Pien Niehe te alle tijden vrijwaren tegen aanspraken van derden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Pien Niehe aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, aan Pien Niehe worden verstrekt.
13.2. Pien Niehe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Pien Niehe is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.3. Pien Niehe is niet aansprakelijk voor schade, van welke soort dan ook, voortvloeiende uit/gerelateerd aan de overeenkomst.
13.4. Indien Pien Niehe desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 14: Overmacht
Pien Niehe is niet gehouden de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te komen, wanneer zij wordt gehinderd door overmacht. Onder overmacht wordt ten minste verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pien Niehe geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 16: Klachtenregeling
16.1. Klachten dienen 30 dagen na afronding van een (gedeelte) van de werkzaamheden per brief of per mail kenbaar te zijn gemaakt aan Pien Niehe.
16.2. Indien een klacht gegrond is, zal Pien Niehe de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van de overeen gekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Pien Niehe worden aangepast tot een lager bedrag.

Artikel 17: Toepasselijk recht
17.1. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Pien Niehe.
17.2. Op alle offertes en overeenkomsten gesloten met Pien Niehe alsmede alle mogelijke geschillen welke hieruit voortvloeien, is het Nederlands recht, met uitsluiting van alle andere rechtsstelsels, van toepassing.
17.3. Bij geschilbeslechting voortvloeiende uit, of gerelateerd aan de overeenkomst, is de Nederlandse rechter bevoegd.

Artikel 18: Intellectueel eigendom
18.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectueel eigendom op geschreven teksten, berusten uitsluitend bij de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
18.2. Indien de naam van Pien Niehe expliciet wordt genoemd bij publicatie van het geleverde werk, spreken opdrachtgever en opdrachtnemer samen af hoe om wordt gegaan met auteursrecht en intellectueel eigendom.
18.3. Pien Niehe verklaart dat naar beste weten geschreven teksten geen inbreuk mogen maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Pien Niehe zo nodig de desbetreffende teksten vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Artikel 19: Overige bepalingen
19.1. Pien Niehe is te allen tijde bevoegd een overeenkomst niet in behandeling te nemen.
19.2. Indien de opdrachtgever hiermee schriftelijk akkoord gaat, behoudt Pien Niehe het recht om het resultaat alsmede de voortgang van de in de overeenkomst afgesproken werkzaamheden in de vorm van teksten en foto’s op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit.
19.3. Indien enig onderwerp niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, zullen opdrachtgever en Pien Niehe ter bepaling van hetgeen tussen hen ter zake heeft te gelden, aansluiting zoeken bij de bepalingen van deze algemene voorwaarden, voor zover deze bepalingen voor overeenkomstige toepassing in aanmerking komen.

Artikel 20: Tenslotte
Pien Niehe is jegens de opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe Pien Niehe door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, en zal ter zake niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk zijn.